Subsidieregeling Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord 2020

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Op 1 februari 2020 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch, samen met een 50-tal partners, het Bosch Sportakkoord ondertekend. Na ondertekening van het Bosch Sportakkoord heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch, namens alle partners, aanspraak gemaakt op het uitvoeringsbudget. Deze subsidieregeling is bedoeld om het uitvoeringbudget beschikbaar te kunnen stellen aan de partners van het Bosch Sportakkoord ter bevordering van de uitvoering van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
 • De aanvrager van de subsidie is een rechtspersoon.
 • De aanvrager heeft zich aangesloten bij –of sluit zich aan bij- het Bosch Sportakkoord en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van één of meer actiepunten.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
 1. Algemene Subsidie Verordening (ASV): De algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.
 2. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 1. De realisatie van een specifiek actiepunt voortkomend uit het Bosch Sportakkoord dat aansluit bij een of meer ambities uit het sportakkoord en;
 2. Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
 • U kunt maximaal € 5.000,- subsidie aanvragen.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
 • De aanvragen voor deze regeling kunnen tot 2 november 2020 worden ingediend bij de gemeente.
 • Het plafond voor deze regeling is voor het jaar 2020 € 6.789,-.
 • De subsidie wordt geweigerd als de subsidieaanvrager in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard, het project conflicteert met bestaand gemeentelijk beleid of de subsidie aangevraagd is voor bestaande taken van de aanvrager.
 • De subsidieaanvraag wordt door de stuurgroep van het Bosch Sportakkoord beoordeeld en toegekend tot het maximaal beschikbare budget op basis van de volgende criteria:
  • De mate waarin het project bijdraagt aan één of meer van de ambities uit het Bosch Sportakkoord.
  • De mate waarin het project vernieuwend is en nieuwe samenwerkingsverbanden oplevert.
  • De mate waarin het project bijdraagt aan duurzame resultaten en continuïteit na afloop van het project.
  • De mate waarin de hoogte van de subsidieaanvraag in verhouding staat tot de beoogde resultaten.
 • Mochten de aanvragen het beschikbare subsidiebudget overschrijden, wordt de subsidie toegekend op volgorde van de score op bovenstaande beoordelingscriteria.
 • Voor 23 november 2020 wordt de aanvrager geïnformeerd over het besluit.
 • De aanvrager en aanvraagpartners verplichten zich tot het delen van kennis en resultaten (in woord en beeld) met gemeente en andere partners.
Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?
 • Een aanvraag wordt ingediend door middel van het indienen van het daartoe bestemde formulier inclusief projectplan bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ga naar formulier.
 • In het projectplan moet onder andere zijn opgenomen:
  • Op welk actiepunt uit het Bosch Sportakkoord het project betrekking heeft.;
  • De partners die betrokken zijn bij het project;
  • De wijze van aanpak van het actiepunt;
  • Een begroting;
  • De hoogte van de subsidie die wordt aangevraagd;
  • De omvang van de eigen bijdrage van de aanvrager en haar partners in het project.
Artikel 8 Tot slot
 • Deze subsidieregeling heet Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord 2020.
 • Deze subsidieregeling treedt in werking op 23 november 2020.
 • Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2020.
 • Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidie Verordening van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contact

Evy Pappot

Coördinator Sport & Preventie / Coördinator Positief Sportklimaat

T. (073) 615 55 85

e.pappot@s-hertogenbosch.nl