Algemene Verhuurvoorwaarden gemeentelijke Zaalsportaccommodaties in 's-Hertogenbosch

Algemene Voorwaarden bij standaard verhuur van gemeentelijke zaalsportaccommodaties in ‘s-Hertogenbosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch is de eigenaar en beheerder van gemeentelijke zaalsportaccommodaties. Zaalsportaccommodaties zijn sporthallen, sportzalen, gymzalen, instructieruimtes, een turnzaal en squashbanen. We verhuren onze zaalsportaccommodaties aan sportaanbieders, personen en bedrijven. Als je een gemeentelijke zaalsportaccommodatie huurt gelden deze Algemene Voorwaarden voor jou, jouw organisatie, leden, deelnemers en bezoekers. We accepteren geen andere voorwaarden dan onze Algemene Voorwaarden.

Bij bijzonder gebruik, zoals een evenement of zaalhockey, zijn soms andere voorwaarden of aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze nemen we dan met jou door en sturen die mee met de verhuurbevestiging. Alle zaalsportaccommodaties hebben daarnaast een aantal huisregels op de accommodatie zelf. We mogen deze Algemene Voorwaarden en de huisregels zonder overleg met jou of anderen aanpassen. We laten je dat altijd schriftelijk weten.

Als je huurt mag je gebruik maken van de sportruimte inclusief sportmaterialen en de kleedkamers. We zorgen voor onderhoud van het gebouw, binnen en buiten, en maken schoon. Op sommige accommodaties zijn beheerders aanwezig.

"Als je onze sportaccommodatie huurt gaan we er vanuit dat je de voorwaarden kent en je er aan houdt."

1 Waar hebben we het over?
  • Verhuurder: gemeente ‘s-Hertogenbosch is de verhuurder. Het afdelingshoofd van de afdeling Sport en Recreatie handelt in geval van een meningsverschil namens de gemeente. In deze voorwaarden bedoelen we met we, ons, de verhuurder. Team Verhuur van de afdeling Sport en Recreatie doet de feitelijke verhuur.
  • Huurder: de persoon van wie de naam op de verhuurbevestiging staat en die voor zichzelf of voor een organisatie de aanvraag heeft gedaan. Die organisatie is in dat geval dan de wettelijke huurder (zie ook punt 3.3). In deze voorwaarden bedoelen we met je, jou, jouw de huurder.
  • Het gehuurde: de in de verhuurbevestiging genoemde sportaccommodatie.
  • Reservering: een aanvraag om een sportaccommodatie te mogen huren en gebruiken.
  • Verhuurbevestiging: een bevestigde reservering.
  • Zaalsportaccommodaties: alle sportaccommodaties waar je per uur of ander tijdsblok kunt huren.
2 Contactgegevens huurder

We gebruiken één contactadres. Dat betekent dat we van jou als huurder één postadres, één telefoonnummer en één e-mailadres opslaan. Deze gegevens gebruiken we als we contact met elkaar hebben. Bijvoorbeeld als we mailen, een brief of rekening sturen. We passen alleen gegevens aan die we per mail op info@verhuursport.nl binnenkrijgen.

3 Reserveren

3.1 Als je een zaalsportaccommodatie wil reserveren, dan kan je dat bij ons per mail of telefonisch aanvragen. Voor eenvoudige reserveringen kun je, met een goedgekeurd account, ook gebruik maken van de webshop verhuursport.nl. Een eenvoudige reservering is een reservering voor één activiteit, op één accommodatie.

3.2 Reserveringen bevestigen we aan jou schriftelijk per mail met als bijlage de verhuurbevestiging. Het is dan pas een afspraak die nagekomen moet worden door ons allebei.

3.3 Als je een sportaccommodatie huurt voor een organisatie, heb je toestemming nodig van die organisatie. Als je geen toestemming hebt, dan ben je zelf de wettelijke huurder en persoonlijk verantwoordelijk voor de gevolgen. Dat betekent dat je alle afspraken en kosten die door de reservering zijn ontstaan na moet komen. Deze afspraken staan op de verhuurbevestiging, ook al staan ze op naam van die organisatie.

4 Betaling

4.1 Je betaalt de huur nadat je de rekening(en) hebt ontvangen. De gemeente verstuurt rekeningen na afloop van iedere maand. Op de rekening staan de huur en eventuele andere kosten, het nummer van de verhuurbevestiging en wanneer de rekening betaald moet zijn.

4.2 Als die uiterste betaaldatum voorbij is en er is geen betaling ontvangen, dan noemen we dat een betalingsachterstand. Bij een betalingsachterstand hebben we het recht om jou en/of jouw organisatie geen toegang meer te geven tot het gehuurde. De betalingsverplichting(en) die je hebt door de verhuurbevestiging blijft bestaan.

4.3 Bij reservering via de webshop betaal je direct via Ideal.

5 Prijsaanpassingen

De prijzen worden jaarlijks op 1 augustus aangepast

6 Gebruik zaalsportaccommodatie(s)

6.1 In alle zaalsportaccommodaties hangen Huisregels waar je je aan moet houden.

6.2 De kleedkamers en douches zijn vanaf 15 minuten voor de gehuurde tijd open en zijn voor jou beschikbaar tot 15 minuten ná einde huurtijd. De accommodatie is 15 minuten na einde huurtijd door jou, leden of deelnemers en (ingehuurde) medewerkers verlaten.

6.3 Sporttechnische of andere beschikbare materialen en toestellen pak en plaats je zelf. Je zet na gebruik alles weer terug op de vaste aangewezen plaats in de sportberging. Let op! Dit opbouwen en opruimen gebeurt binnen de gehuurde tijden en volgens eventuele aanvullende voorwaarden.

6.4 Het gebruik van voorzieningen zoals een scorebord en judomatten is alleen toegestaan na toestemming.

6.5 Je mag geen eigen materialen en/of toestellen in of aan de accommodatie aanbrengen of opslaan zonder schriftelijke toestemming van ons.

6.6 We vragen jou na gebruik de sportaccommodatie netjes op te leveren. Dat betekent het volgende: flesjes, papier en ander afval doe je in de prullenbakken. Is het vies door bijvoorbeeld zand of snippers gebruik dan de wisser en/of blik en veger. Die staan in de sportberging. Als we klachten krijgen kan dat gevolgen hebben.

7 Gesloten dagen

Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen en in de zomervakantie kunnen accommodaties helemaal of voor een deel gesloten zijn. Deze gesloten dagen staan als uitgezonderde data op de verhuurbevestiging.

8 Annulering of wijziging van de reservering door huurder

8.1 Je kan in bijzondere omstandigheden de bevestigde reservering annuleren. Denk hierbij aan ziekte begeleider, niet voldoende deelnemers, opheffing team of vereniging etc. Bij annulering gelden de volgende regels:

  • op de dag zelf annuleren betekent 100% van de huursom betalen (zie 6.2)
  • de dag ervoor annuleren betekent 50% van de huursom betalen
  • annuleer je twee of meer dagen voor de huurdatum dan krijg je geen rekening.

Wij bepalen of er ook nog andere kosten in rekening gebracht worden. We nemen dan altijd eerst contact op met jou.

8.2 Maak je op de dag zelf toch geen gebruik van het gehuurde en hebben we geen annulering ontvangen dan gaan we er vanuit dat je gebruik hebt gemaakt van de accommodatie en moet je 100% van de huurprijs betalen. Dit geldt ook bij een reservering via de webshop, we betalen in dat geval niets terug.

8.3 Bij hoge uitzondering heb je de mogelijkheid om bij aankomst in de accommodatie de huur te annuleren zonder dat dit annuleringskosten met zich mee brengt. Bijvoorbeeld bij omstandigheden als een koude accommodatie, kapot sportmateriaal of een lekkage. De accommodatie is dan niet gebruikt. In dat geval moet je annuleren voor de start van de huurtijd door te mailen naar info@verhuursport.nl. Deze mail bevat de reden voor de annulering, de naam van de accommodatie, de datum en tijd. De annulering wordt dan door ons beoordeeld en bij goedkeuring krijg je geen rekening voor het gehuurde. In geval van een reservering via de webshop wordt het betaalde bedrag terug gestort.

9 Toegang en wijziging reservering door verhuurder

9.1 We hebben het recht om van de reservering af te wijken. Dit doen we alleen bij dringende redenen. Dan veranderen we de bevestigde reservering. Als het nodig en mogelijk is bieden we vervangende accommodatie en/of tijd aan.

9.2 We hebben altijd het recht personen of groepen geen toegang te geven of uit de accommodatie te (laten) verwijderen. Dat kan wanneer er gevaar dreigt, bij onaanvaardbaar gedrag en als de veiligheid van anderen in gevaar komt. Het besluit om de verwijdering en/of ontruiming in gang te zetten moet opgevolgd worden. Deze maatregelen gelden dan mogelijk ook voor jouw (ingehuurde) medewerkers, leden van de organisatie en andere bezoekers van de accommodatie.

9.3 Als jij of iemand van jouw organisatie zich niet aan de huisregels houdt, dan krijg je een gele kaart. We sturen deze kaart via een mailbericht vanuit info@verhuursport.nl. Twee gele kaarten betekent een rode kaart. Een rode kaart betekent dat je voor de rest van het seizoen de sportaccommodatie niet meer mag gebruiken. Je kunt dan geen reservering(en) maken, ook niet voor andere accommodaties.

10 Toezicht houden en E.H.B.O

10.1 Je regelt zelf voldoende gekwalificeerd (deskundig, bekwaam) toezicht op het gebruik van het gehuurde door jouw leden, (ingehuurde) medewerkers en bezoekers. Toezicht houden betekent dat je oplet op de veiligheid van de sporters en bezoekers in de accommodatie. Dit geldt voor alle gebruikte ruimtes en voor gebruik van al het aanwezige sportmateriaal. Gebruik je dit materiaal dan weet je hoe je er mee om moet gaan, bijvoorbeeld de borging van een wandrek. We kunnen jou vragen om bewijs / documentatie van bekwaamheid te tonen.

10.2 Je zorgt ook voor toezicht in de kleedkamers en alle andere toegankelijke ruimtes. Dat geldt ook voor de publieke tribunes en toegangspaden.

10.3 Je zorgt zelf voor de aanwezigheid van voldoende materialen en hulpverleners voor het verlenen van E.H.B.O.. Bij evenementen gelden aanvullende voorwaarden.

11 Schade aan de accommodatie

11.1 Je neemt maatregelen om schade aan de accommodatie en/of overlast en/of problemen voor eventuele medegebruikers te voorkomen.

11.2 Je informeert ons bij het ontstaan of vaststellen van kapotte materialen, storingen of beschadigingen aan de accommodatie. Doe de melding uiterlijk de volgende werkdag per mail aan info@verhuursport.nl en stuur beeldmateriaal mee.

11.3 Voor de kosten van herstel van schade ontstaan door jouw schuld sturen we jou een rekening. Het gaat om schade die jij, de leden, deelnemers of bezoekers hebben gemaakt. Of kosten voor de schade wel of niet onder dit artikel vallen beoordelen wij.

11.4 Bij onverschillig en nalatig gebruik door jou (je gaat niet goed met materiaal en mensen om) hebben we het recht jou geen toegang meer te geven tot de accommodatie. Dit gedrag kan in de toekomst bij het reserveren van accommodaties gevolgen hebben. Zie ook 8.3. Je betalingsverplichting blijft bestaan.

12 Aansprakelijkheid, verantwoordelijk voor schade

12.1 We zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevolgen van ongevallen in de accommodatie. Ook niet voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van eigendommen van jou, van leden, medewerkers en/of bezoekers.

12.2 Bij schade aan het gebouw inclusief materialen, door jou of anderen, bescherm je ons tegen alle aanspraken door anderen. Ook bij aanspraken op schadevergoeding die het gevolg zijn van de aanwezigheid, de staat en het gebruik van de accommodatie inclusief materialen die zijn ontstaan tijdens jouw activiteiten. Alleen jij of het bedrijf dat aan jou diensten of materialen levert, is aansprakelijk, wij niet.

12.3 Je kan ons op geen enkele manier aansprakelijk stellen bij ongevallen of gevolgen van ongevallen wanneer je onvoldoende gekwalificeerd toezicht hebt ingezet.

13 Verschil van inzicht

Verschil van inzicht over de uitleg en gevolgen van een reservering onder deze Algemene Voorwaarden, worden beslist door de daartoe wettelijk aangewezen organisaties zoals een commissie of rechtbank.

Deze voorwaarden gelden per 01-01-2024 en zijn op 12 december 2023 door het College van B&W vastgesteld.