Gelijke kansen

Ondanks dat ’s-Hertogenbosch bol staat van de talenten, krijgen helaas nog niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken daarvan. Ieder kind verdient een omgeving waarin zijn of haar talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zetten ons in om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen op school, in de wijk en thuis.

‘TOP-tijd’ in alle wijken

Met een brede coalitie van partners werken we in de wijk West sinds 2023 hieraan onder de noemer ‘TOP-tijd’ (voorheen rijke schooldag). We bieden daar stapsgewijs een inspirerende en kansrijke omgeving aan voor alle kinderen. Ambitie is dat ‘TOP-tijd’ in alle wijken in de gemeente uitgevoerd gaat worden. Dit is een belangrijke ontwikkeling naar gelijke kansen voor iedereen. Wat zou het mooi zijn als hierdoor de eerste stap wordt gezet naar iedere dag een uur bewegen voor elk kind. Een niet onbelangrijk onderdeel in deze aanpak is ook dat we ernaar streven dat ieder kind die de basisschool verlaat in het bezit is van een zwemdiploma.

TOP is een afkorting voor: Talent, Ontdekken, Plezier. Kinderen krijgen de kans om met nieuwe sporten, kunst en cultuur kennis te maken. Ze ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten en vinden zo hun weg naar een vereniging of clubje. De combinatiefunctionaris speelt hierin een sleutelrol. Als docent, mentor, begeleider, adviseur, stimulator of inspirator. Samen creëren we voor de kinderen een omgeving waarin nieuwe ervaringen worden opgedaan, het geloof in eigen kunnen groeit, talent wordt gezien en op waarde wordt geschat. Deze werkwijze levert verschillende voordelen op, zoals een gevarieerd en uitdagend onderwijsaanbod, meer betrokkenheid en motivatie bij leerlingen, betere leerprestaties, het ontdekken van talenten, versterking van sociale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen, bevordering van gezondheid en welzijn, en het creëren van een positieve leeromgeving die het plezier in leren vergroot.

'We streven ernaar dat ieder kind die de basisschool verlaat in het bezit is van een zwemdiploma.'