Subsidieregeling voor sportverenigingen 2021

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband en het ondersteunen van zwem- en ijssportverenigingen in hun accommodatie kosten.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door een sportvereniging *) die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 1. organiseert activiteiten, die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
 2. heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 3. heeft een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan;
 4. heeft jeugdleden die uit ’s-Hertogenbosch komen;
 5. heeft geen winstoogmerk;
 6. waarvan de beoefende sport een bond of federatie heeft, die is aangesloten bij het NOC*NSF; 7. is gericht op sportbeoefenaars in amateur-, recreatief of in competitie verband;

*) Het college kan sportorganisaties, die geen vereniging zijn, toch als sportvereniging aanmerken.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 1. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
 2. Jeugdleden: Leden die per 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd jonger zijn dan 19 jaar, woonachtig zijn in ‘s-Hertogenbosch en actief aan de betreffende sport deelnemen. Het gaat hier over leden die op of na 01-01-2002 geboren zijn.
 3. Ledenaantal: Aantal leden per 1 januari van het jaar waarop deze subsidie betrekking heeft enactief aan de betreffende sport deelnemen.
 4. Zaalsportvereniging: Sportvereniging die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruikmaakt van een overdekte sportaccommodatie in ’s-Hertogenbosch (inclusief ijssport- en zwemsportverenigingen), alsmede verenigingen die voor hun standaard competitie zowel overdekte- als openluchtsportaccommodaties gebruiken.
 5. IJssportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van het beschikbare kunstijs in ’s-Hertogenbosch.
 6. Zwemsportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van geconditioneerd publiek toegankelijk zwemwater in ‘s-Hertogenbosch.
 7. Jeugdaandeel: het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal leden van een vereniging.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 1. het organiseren en in stand houden van sportactiviteiten voor jeugdleden
  a. die een regelmatig en periodiek terugkerend karakter hebben;
  b. en jeugdleden in staat stelt aan door de bond georganiseerde activiteiten (competities, toernooien) deel te nemen.
 2. huurondersteuning ten behoeve van een gedeeltelijke compensatie van de huurkosten voor geconditioneerd zwemwater en kunstijs.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

1. Algemeen
Van het door de raad vastgestelde subsidieplafond wordt eerst het gedeelte voor ondersteuning voor accommodatie kosten van zwemsport- en ijssportverenigingen vastgesteld. Het overige gedeelte is beschikbaar voor jeugdsportsubsidie.

2. Berekeningsgrondslag
De hoogte van de huurondersteuning voor zwemsportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende formule: de totale huursom van de vereniging x 20% x jeugdaandeel uit ‘s-Hertogenbosch van die vereniging.

De hoogte van de huurondersteuning voor ijssportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende formule: de totale huursom van de vereniging x 35% x jeugdaandeel uit ‘s-Hertogenbosch van die vereniging.

De hoogte van de subsidie per jeugdlid uit ‘s-Hertogenbosch voor jeugdsportsubsidie wordt vastgesteld met de volgende formule: subsidieplafond -/- totale huurondersteuning (alle jeugdleden van zaalsportverenigingen x 2.0) + alle jeugdleden van overige sportverenigingen.

Artikel 6 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald?

 1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 1 februari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ontvangen hebben.
 2. Het besluit tot verlenen van de subsidie wordt vóór 1 juni van betreffend jaar genomen. De subsidie wordt volgens artikel 19 lid 4 van de ASV direct vastgesteld, wat betekent dat er geen verantwoording wordt gevraagd.
 3. De subsidie wordt binnen 6 weken na het uitkeringsbesluit uitgekeerd.

Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

1. Een aanvraag voor deze subsidie kan gedaan worden via een door het college vastgesteld formulier dat via de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch verkrijgbaar is.

2. Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk contactcentrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch (073) 615 51 55

Artikel 8 Tot slot

 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.
 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2022.
 3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
 4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling voor sportverenigingen 2021.
 5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) van kracht.

Vragen over de Subsidieregeling voor sportverenigingen 2021? Stel ze aan Dirk Wijlens of Ellian van Geloven.

Contact

Laura van Oorschot

Medewerker Bedrijfsvoering en Beleidsondersteuning

T. 06 216 75 853

l.vanoorschot@s-hertogenbosch.nl

Ellian van Geloven-Siemers

Directeur Combibad Kwekkelstijn B.V.

T. (073) 615 95 05

e.siemers@s-hertogenbosch.nl