Uniek sporten

Sport en bewegen is belangrijk, zeker óók voor mensen met een beperking. We merken dat er voor mensen met een beperking bovengemiddeld veel drempels zijn om deel te nemen aan sport en bewegingsactiviteiten. Ze kunnen niet altijd de weg vinden naar passend en betaalbaar sport- of beweegaanbod en soms is er ook te weinig passend aanbod.

Regionaal samenwerkingsverband

Om hiervoor een helpende hand te bieden hebben we het loket Uniek Sporten. Dit is een regionaal samenwerkingsverband waarin het sportaanbod in de regio voor mensen met een beperking bij elkaar wordt gebracht en bevordert. Vanuit deze samenwerking worden sportaanbieders ondersteund die aangepaste sport willen aanbieden. Mensen met een beperking worden geholpen in het vinden van het juiste aanbod. Sporters en sportaanbieders worden via Uniek Sporten met elkaar in contact gebracht. Deze regionale samenwerking blijven we voortzetten en vanuit ’s-Hertogenbosch hebben we hier een voortrekkersrol in.

Er is een grote groep kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis (denk aan autismespectrumstoornis, ADHD, communicatiestoornis, licht verstandelijke beperking). Een groot deel van deze groep kinderen en jongeren wil niet als anders gezien worden en wil ook graag gewoon mee kunnen doen in hun eigen buurt en sociale omgeving, net als ieder ander kind. Ze willen niet gelabeld worden als een kind ‘met een beperking’. Veel van deze kinderen hebben een normaal intelligentieprofiel, zitten in het regulier onderwijs en sluiten op sociaal-emotioneel vlak niet aan bij de kinderen in de zogenaamde G-groepen (sportgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking). Het kunnen includeren van deze groep in de reguliere sportgroepen vraagt om specifieke randvoorwaarden om een veilige en plezierige sportomgeving te kunnen bieden. Het belangrijkst daarbij is de beschikbaarheid van deskundig begeleidend kader. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben de ambitie om te bekijken hoe we de begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis kunnen verbeteren en verruimen binnen het reguliere sportaanbod.

'Via Uniek Sporten brengen we het sportaanbod voor mensen met een beperking bij elkaar.'